• (Дoклад на кoнференции Глoбальные прoблемы челoвечества и славянский мир) Уважаемые кoллеги, дoрoгие друзья! В свoем докладе хотелось бы предложить нескoлькo мыслей o глoбализации и нас. Хoтелось бы гoвoрить o прoцессе, кoтoрый здесь в Рoссии, и

  • Prispevek za simpozij Globalni problemi človeštva in slovanski svet Spoštovani ruski kolegi, dragi slovenski prijatelji! V svojem prispevku želim zarisati nekaj misli o globalizaciji in nas. Govoriti želim o procesu, ki ga vi v Rusiji

  • Our intention today is to speak about »the beginning of things«. When I was invited to participate in a conference on this topic, I accepted the task of discussing the creation of the world in

  • Naš namen danes je govoriti o »začetku stvari«. Naloga, ki sem jo sam prevzel ob vabilu k sodelovanju pri posvetu o tej témi, je pretresti stvarjenje sveta v knjigi razodetja, v Bibliji. Moj čas je,

  • Smrt tragedije (1961) je knjiga o tem, kaj se je v evropski literaturi godilo s tragedijo, ki v antiki veljala za eno izmed osrednjih ali celo osrednjo pesniško zvrst (Aristotel). Knjiga s pregledom (»sinhrono tehniko«

  • »Smrt tragedije« Georga Steinerja – posnetek pogovora v organizaciji Društva za primerjalno književnost (Vid Snoj, Lado Kralj, Janko Kos, Gorazd Kocijančič) Death of the Tragedy by George Steiner - a live recording of discussion, in

  • Čeprav Simon Gregorčič velja za izrazitega lirika, je, kolikor vem, Jeftejeva prisega (1872) prva pripovedna pesem katerega izmed kanoničnih slovenskih piscev na biblični motiv. Ko je leta 1882 izšla v Poezijah, je Fran Levec v