Kardinal Nikolaj Kuzanski (1401–1464), filozof, teolog, cerkveni reformator in eruditski humanist,  je eden izmed največjih evropskih mislecev.  Pomembno je bil povezan tudi z ozemljem današnje Slovenije (prim. spodaj besedilo Tineta Germa, Nikolaj Kuzanski – »soustanovitelj« ljubljanske škofije).

Nikolaj v duhovnem obzorju poznega srednjega veka in porajajoče se modernosti izpričuje vztrajnost v dosledni hoji okrog Istega, v ohranjanju philosophiae perennis, večne filozofije, in obenem izvirnost v boju za radikalno razlago izročila Dionizija Areopagita.[1] Sodi v plejado predstavnikov mističnega mišljenja, ki se pojavlja v različnih vzhodnih duhovnih izročilih, na Zahodu pa od vrhov predsokratike prek novoplatonikov do Vladimira Solovjova, od Platona do Schellinga, od “učenega nevedenja” patristične modrosti (Klemen Aleksandrijski, Evagrij Pontski, sv. Gregor iz Nise, sv. Maksim Spoznavalec) do Mojstra Eckharta. Za to filozofijo  je po eni strani značilno priznavanje nedoumljivega  Absoluta, “Enega”, ki se mišljenju razkriva le prek asketskega in molitveno–kontemplativnega vzpona, v ubesedovanje pa izroča  prek posebnih “tehnik” paradoksa in stalnega zanikovanja (t. i. apofatizma oziroma negativne teologije). Po drugi strani to filozofijo zaznamuje simbolno gledanje na svet, platonska ontologija deležnosti, ki v vseh območjih bivanja prepozna stopnjevito razkrivanje in analoško zrcaljenje prvotne nemisljive in neizrekljive resnice. Nikolaj je filozofsko mistiko in drzno znanstveno-matematično spekulacijo znal izjemno prepričljivo združiti s tradicionalno cerkveno teologijo. Krščanskost lastnega motrenja je pri tem – znova na sledi tradicije – razumel kot celostno integracijo vseh uvidov človeškega mišljenja in univerzalne duhovnosti; Kristus, učlovečeni Bog, kot Logos (= Smisel, Misel, Beseda)  v sebi povzema logose – notranje pomene, globinske smisle – vseh stvari.

Projekt NIKOLAJ KUZANSKI ima namen zbrati in narediti digitalno dostopne že obstoječe slovenske prevode kardinalovih besedil, jih terminološko poenotiti in postopoma dopolniti z novimi prevodi.  V nekaj letih želimo pripravili tudi tiskano izdajo prevodov v obsegu in zaporedju dunajske »študijske in jubilejne izdaje«, ki je izšla v treh zvezkih (Nikolaus von Kues, Philosophisch-theologische Schriften, Herausgegeben und eingeführt von Leo Gabriel,  übersetzt und kommentiert von Dietlind und Wilhelm Dupré. Sonderausgabe zum Jubiläum. Lateinisch-Deutsch Wien: Verlag Herder, 1964, 1. ponat. 1982, 2. ponat. 1989; ponat. pri drugi založbi: WBG [Wissenschaftliche Buchgesellschaft] 2014).

K sodelovanju pri projektu vabimo vse, ki imajo ustrezne jezikovne kompetence (znanje latinščine, poznavanje slovenske filozofske in teološke terminologije)  in bi jih veselilo  prevajanje Kuzančevih besedil (mnogo je kratkih in zato primernih tudi za prevajalce, ki so šele na začetku svoje poti). Projekt koordinira Gorazd Kocijančič  (gorazd.kocijancic@nuk.uni-lj.si), na katerega se obrnite za nadaljnje informacije.

Uvodna besedila:

Igor Škamperle: Curriculum vitae Nikolaja Kuzanskega

Tine Germ: Nikolaj Kuzanski – »soustanovitelj« ljubljanske škofije

Semjon Frank: Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije (prevod Urša Zabukovec) – delo enega izmed najpomembnejših ruskih mislecev 20. stoletja, ki se neposredno navdihuje pri Kuzanskem

 

Filozofsko-teološki spisi Nikolaja Kuzanskega

De venatione sapientiae / O lovu na modrost [izbor] (prevod Sonja Weiss)

De docta ignorantia / O priučeni nevednosti

– prva knjiga

– druga knjiga

– tretja knjiga

De Deo abscondito / O skritem Bogu (prevod Gorazd Kocijančič)

Apologia doctae ignorantiae / Zagovor priučene nevednosti

De coniecturis / O domnevah

De principio / O počelu

Trialogus de possest / Trialog o Je-kar-more-biti

De apice theoriae / O vrhu motrenja

Dialogus de Genesi / Dialog o Genezi

De non-aliud / O ne-drugem

De quaerendo Deum / O iskanju Boga

De filiatione Dei / O Božjem posinovljenju

De dato patris luminum / O daru Očeta lúči

Compendium / Kompendij

De beryllo / O berilu  (prevod Pavel Češarek)

De visione Dei / O Božjem pogledu (prevod Ksenja Geister)

De ludo globi / O igri s kroglo

De aequalitate / O enakosti

Idiota de sapientia / Nestrokovnjak o modrosti

Idiota de mente /Nestrokovnjak o umu

Idiota de staticis experimentis / Nestrokovnjak o poskusih s tehtnico

Complementum theologicum / Teološka dopolnitev

De pace fidei / O verskem miru

Cribratio Alchorani / Rešetanje Korana


[1] Prim. J. Miernowski, Le Dieu Néant: Théologies negatives à l’aube des temps modernes, Leiden/New York 1998, str. 48; 55-70 in W. Beierwaltes,  Platonismus im Christentum, Frankfurt na Majni 1998, str. 131 sl.