• Pogovor je potekal v okviru delavnice 15o "Biblija in družbena kritika", dne 16. 11. 2011. Delavnica je iniciativa Nenada H. Vitorovića.       Prenesi mp3 >>

  • »Te [modrosti] ni spoznal noben od vladarjev tega veka,  kajti če bi jo spoznali, ne bi križali slavnega Gospoda.« (Prvo pismo Korinčanom 2,8)   Namen tega prispevka je predstaviti Jezusovo socialno kritiko, kot se kaže

  • (Дoклад на кoнференции Глoбальные прoблемы челoвечества и славянский мир) Уважаемые кoллеги, дoрoгие друзья! В свoем докладе хотелось бы предложить нескoлькo мыслей o глoбализации и нас. Хoтелось бы гoвoрить o прoцессе, кoтoрый здесь в Рoссии, и

  • Prispevek za simpozij Globalni problemi človeštva in slovanski svet Spoštovani ruski kolegi, dragi slovenski prijatelji! V svojem prispevku želim zarisati nekaj misli o globalizaciji in nas. Govoriti želim o procesu, ki ga vi v Rusiji