Soloviev’s Actuality

Gorazd Kocijančič

In his foreword to the Italian (and my Slovene) translation of the essay “Spiritual Foundations of Life”, Olivier Clément wrote: “Soloviev is truly a theologian (or religious philosopher) of modernity, which he transforms into postmodernity”.Since there is no doubt that, on the one side, Soloviev is the founder or at least one of the most prominent representatives of Russian religious philosophy who decisively outlined its further development and the breadth of issues it addresses, and that, on the other side, the contemporaneity of contemporary thought may be interpreted either as his (late) modernity or as...

Solovjovova aktualnost

Gorazd Kocijančič

Olivier Clément je v kratkem uvodu k italijanskemu (in slovenskemu) prevodu spisa »Duhovne osnove življenja« zapisal: »Solovjov je resnično teolog (ali religiozni filozof) modernosti, ki jo preobraža v postmodernost«.Z ozirom na to, da ni nobenega dvoma o tem, da je po eni strani Solovjov utemeljitelj ali vsaj eden od najpomembnejših predstavnikov ruske religijske filozofije, ki je merodajno določil njen poznejši razvoj in horizont vprašanj, ki si jih je zastavlja, in da po drugi strani sodobnost sodobnega mišljenja lahko razumemo bodisi kot njegovo (pozno) modernost ali pa kot postmodernost, se s to tezo približujemo...