Stvarjenje v Stari zavezi

Vid Snoj

Naš namen danes je govoriti o »začetku stvari«. Naloga, ki sem jo sam prevzel ob vabilu k sodelovanju pri posvetu o tej témi, je pretresti stvarjenje sveta v knjigi razodetja, v Bibliji. Moj čas je, tako kot čas drugih razpravljavcev, omejen. Vendar sem prepričan, da se moramo na začetku, preden se lotimo izbrane téme, vprašati, ali smo sploh zreli za biblično pripoved o stvarjenju. Prepričan sem, da s tem vprašanjem ne izgubljamo časa; nekdaj v judovski mistiki ni kar tako veljalo, da je treba za pripustitev k premišljevanju ma’ase be-re’šit, Božjega »dela v...