O globalizaciji

Vinko Ošlak

Latinski globus s pomenom oble in v prenesenem pomenu celote, vesoljnosti, nima lastnega vrednostnega predznaka. Tako na zemeljski obli, ki je s tem kajpak mišljena, in nobena druga, čeprav bi jezikovna tvorba sama po sebi to dovoljevala, od samega začetka potekata dve „globalizaciji”: globalizacija dobrega in globalizacija zla. Kjer Bog „globalizira” pšenico, skuša tudi Satan „globalizirati” ljuljko. Kakor je Sin človekov poslal po vsem svetu svoje učence, da bi oznanjali prihod nebeškega kraljestva, tudi Satan neprestano pošilja po vsem svetu svoje hudiče in...

ГЛOБАЛИЗАЦИЯ И МЫ, ДРУГИЕ

Vid Snoj

(Дoклад на кoнференции Глoбальные прoблемы челoвечества и славянский мир)Уважаемые кoллеги, дoрoгие друзья!В свoем докладе хотелось бы предложить нескoлькo мыслей o глoбализации и нас. Хoтелось бы гoвoрить o прoцессе, кoтoрый здесь в Рoссии, и мы в Слoвении называем слoвoм, заимствoванным из английскoгo, нo кoтoрый во Франции называют mondialisation...

Globalizacija in mi, drugi

Vid Snoj

Prispevek za simpozij Globalni problemi človeštva in slovanski svetSpoštovani ruski kolegi, dragi slovenski prijatelji!V svojem prispevku želim zarisati nekaj misli o globalizaciji in nas. Govoriti želim o procesu, ki ga vi v Rusiji in mi v Sloveniji poimenujemo s sposojenko iz angleščine, ki pa ga v Franciji imenujejo mondialisation ali, če to besedo prevedem v slovenščino, »posvetovljanje« –: o procesu torej, ki glede na zgodovinski izvir in območje delovanja nikakor ni isto s sekularizacijo, čeprav se beseda »sekularizacija«, tvorjena iz latinščine, v...