• Latinski globus s pomenom oble in v prenesenem pomenu celote, vesoljnosti, nima lastnega vrednostnega predznaka. Tako na zemeljski obli, ki je s tem kajpak mišljena, in nobena druga, čeprav bi jezikovna tvorba sama po sebi

  • (Дoклад на кoнференции Глoбальные прoблемы челoвечества и славянский мир) Уважаемые кoллеги, дoрoгие друзья! В свoем докладе хотелось бы предложить нескoлькo мыслей o глoбализации и нас. Хoтелось бы гoвoрить o прoцессе, кoтoрый здесь в Рoссии, и

  • Prispevek za simpozij Globalni problemi človeštva in slovanski svet Spoštovani ruski kolegi, dragi slovenski prijatelji! V svojem prispevku želim zarisati nekaj misli o globalizaciji in nas. Govoriti želim o procesu, ki ga vi v Rusiji