• Le jongleur de Dieu[1] Mnogo znamenj in simbolov bi lahko uporabili, da bi nakazali, kaj se je v resnici zgodilo v duhu mladega pesnika iz Assisija. Seveda pa so ta znamenja in simboli istočasno preštevilni

  • Meterikon - Dejanja in izreki svetih žena Med zbirkami apoftegem, izrekov svetih puščavnikov, je najbolj znana abecedna zbirka z naslovom Gerontik ali Apoftegme svetih starcev, grško Tò gerontikón etoi Apophthégmata hagíon gerónton. Izreki so urejeni

  • I have a dislike for churches, mosques or synagogues transformed into museums or exhibition areas. In such quasi-sublime presentations of works of art, I sense a kind of continuation of the venture of transforming a

  • Ne maram cerkev, džamij ali sinagog, spremenjenih v muzeje in razstavišča. V takšnem kvazisublimnem predstavljanju umetnin slutim nekakšno nadaljevanje podviga preobrazbe katedrale Naše Gospe v svetišče Razuma – in ta podvig je videti še mučnejši

  • (Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica, Slovenija, 25. 5 – 26. 8. 2001)    Ambientalna postavitev v samostanski cerkvi, pogled vzdolž glavne ladje v smeri proti apsidi; v ospredju skulptura "Force et agilité des corps. Hommage à

  • Nenavadno, a zdi se, da so vse katedre na naših univerzah mrtve. V. Rozanov, 1916. Filozofija v Rusiji ima nesrečno usodo in čeprav je nesrečnih usod pri nas veliko, je, kot je znano, vsaka nesrečna

  • РУССКИЙ ФЕНИКС ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ? Странным образом, все кафедры в наших университетах — мертвы. В. Розанов. 1916 г. У философии в России несчастная судьба — и хотя несчастных судеб у нас много,

  • Писать об этом трудно и как-то всегда неуместно. Прочитать – хорошо бы, да негде. А вот говорим постоянно, в любом постороннем разговоре неминуемо сбиваясь на больные вопросы, - все осторожнее, правда, все тише. Но одно

  • According to Enzo Bianchi, prior of the Monastic Community of Bose (Piemonte, Italy), nothing of what is «authentically human» can be unrelated to the believer. Obviously, taking for granted a wide notion of the believer,

  • Secondo Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose (Piemonte, Italia), nulla di ciò che è autenticamente umano può essere estraneo al credente. Ovviamente, volendo qui dare per acquisita una nozione di credente volutamente ampia,